Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
Vở DORAEMON COSPLAY

Loại vở: vở ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 100 g/m2

Số trang: 48 trang

Vở HAPPY

Loại vở: Chấm thông minh 8mm

Dòng kẻ: ngang có chấm thông minh 8mm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80 trang

Lên trên