Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
Vở UNDER THE SEA

Loại vở: Vở 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 100 g/m2

Số trang: 48 trang

Vở CYBERTRON

Loại vở: Vở kẻ ngang có chấm

Dòng kẻ: ngang có chấm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 200 trang

Vở COFFEE SHOP

Loại vở: Vở kẻ ngang có chấm

Dòng kẻ: ngang có chấm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80/120 trang

Vở SMART

Loại vở: Vở kẻ ngang có chấm

Dòng kẻ: ngang có chấm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80/120/200 trang

Vở GIFT

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 58-65 g/m2

Số trang: 80/120 trang

Vở 4 SEASON

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 58-65 g/m2

Số trang: 80/120 trang

Vở LANDSCAPE

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80/120/200 trang

Vở FOOD

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80/120 trang

Vở STREET

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80/120 trang

Vở LIFE STYLE

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80 trang

Vở BENTO

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 120/200 trang

Vở DORAEMON TRAVELLING

Loại vở: Vở 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 100 g/m2

Số trang: 80 trang

Lên trên