Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
VỞ HỌC TIẾNG NHẬT

Loại vở:

Dòng kẻ:

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80 trang

VỞ GALAXY

Loại vở: Vở kẻ ngang có chấm

Dòng kẻ: ngang có chấm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 120 trang

VỞ ONE PIECE

Loại vở: Vở kẻ ngang có chấm

Dòng kẻ: ngang có chấm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 80/120/200 trang

Vở BADGE 3

Loại vở: Vở kẻ ngang

Dòng kẻ: ngang có lề

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 58-65 g/m2

Số trang: 200 trang

Tập BADGE 2

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 120/200 trang

Tập TREND

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 120/200 trang

Tập VINTAGE

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 200 trang

Tập BLUE JEANS

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ B5 - 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 200 trang

Vở CHILDHOOD

Loại vở: Vở 5 ô ly

Dòng kẻ: 5 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 48 trang

Vở HAVE FUN

Loại vở: Vở 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 48 trang

Vở HOME TOWN

Loại vở: Vở 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 48 trang

Vở SUPER HERO SCHOOL

Loại vở: Vở 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2.5 x 2.5mm

Khổ B5 - 170 x 240mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 48 trang

Lên trên