Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
Tập ECO

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 60 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập FLY

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 60 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập COSPLAY 2

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 60 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập STYLE ME

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 200 trang

Tập STREET

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập LETTER

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập COFFEE SHOP

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập WATER COLOR 2

Loại vở: Tập 4 ly ngang

Dòng kẻ: ly ngang 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 70 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập BENTO

Loại vở: Tập 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập PATTERN

Loại vở: Tập 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập ZOO

Loại vở: Tập 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập HAVE FUN

Loại vở: Tập 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 96 trang

Lên trên