Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
Sổ giáo án Campus A4

Kích thước: 210 x 297mm

Định lượng: 70g/m2

Đóng gói: 30 quyển/thùng

Vở vẽ Campus

Kích thước: 210 x 297mm

Định lượng: 110g/m2

Đóng gói: 80 quyển/thùng

Bọc sách giáo khoa DORAEMON...

Kích thước: 170 x 240mm

Đóng gói: 8 chiếc/túi, 100 túi/thùng

Bọc vở Campus B5

Kích thước: 179 x 252mm

Đóng gói: 10 chiếc/túi, 100 túi/thùng

Bọc sách giáo khoa CAMPUS

Kích thước: 170 x 240mm

Đóng gói: 10 chiếc/túi, 100 túi/thùng

Nhãn vở DORAEMON

Kích thước: 80 x 50mm

Đóng gói: 12 chiếc/túi, 100 túi/hộp, 10 hộp/thùng

Nhãn vở FLOWER

Kích thước: 65 x 35mm

Đóng gói: 20 chiếc/túi, 100 túi/hộp, 10 hộp/thùng

Nhãn vở HOLIDAY

Kích thước: 75 x 45mm

Đóng gói: 12 chiếc/túi, 100 túi/hộp, 10 hộp/thùng

Nhãn vở FOOD

Kích thước: 75 x 45mm

Đóng gói: 18 chiếc/túi, 100 túi/hộp, 10 hộp/thùng

Nhãn vở ZODIAC

Kích thước: 75 x 45mm

Đóng gói: 24 chiếc/túi, 100 túi/hộp, 10 hộp/thùng

Giấy kiểm tra kẻ ngang có chấm...

Dòng kẻ: Kẻ ngang có chấm

Kích thước: 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số lượng: 25 tờ đôi

Giấy kiểm tra kẻ ngang có lề...

Dòng kẻ: Kẻ ngang có lề

Kích thước: 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số lượng: 25 tờ đôi

Lên trên