Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
Tập UNDER THE SEA

Loại vở: Tập 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 100 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập DORAEMON WONDERLAND

Loại vở: Tập 4 ô ly

Dòng kẻ: 4 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 120 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập PARK

Loại vở: Tập 5 ô ly

Dòng kẻ: 5 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 80 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập HOLIDAY

Loại vở: Tập 5 ô ly

Dòng kẻ: 5 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 100 g/m2

Số trang: 96 trang

Tập DORAEMON FLY

Loại vở: Tập 5 ô ly

Dòng kẻ: 5 ô ly 2 x 2mm

Khổ A5 - 155 x 205mm

Định lượng: 120 g/m2

Số trang: 96 trang

Lên trên