Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:
Giấy kiểm tra kẻ ngang MIX...

Dòng kẻ: Kẻ ngang có lề

Kích thước: 179 x 252mm

Định lượng: 70 g/m2

Số lượng: 20 tờ đôi, 10 tờ đơn

Giấy kiểm tra 4 ô ly

Dòng kẻ: Kẻ 4 ô ly (2.5 x 2.5mm)

Kích thước: 170 x 240mm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 15 tờ đôi

Tẩy STANDARD (Loại nhỏ)

Kích thước: 40 x 18 x 11mm

Đóng gói: 1.800viên/30 hộp/thùng

Tẩy STANDARD (Loại to)

Kích thước: 55 x 23 x 11mm

Đóng gói: 600viên/30 hộp/thùng

Tẩy PREMIUM (Loại to)

Kích thước: 55 x 24 x 12mm

Đóng gói:: 600viên/30 hộp/thùng

Gôm tẩy COLOUR

Kích thước: 50 x 15 x 15mm

Đóng gói: 900viên/30 hộp/thùng

Gôm tẩy BLACK

Kích thước: 40 x 18 x 11mm

Đóng gói: 900viên/30 hộp/thùng

Lên trên